Συνοικισμός Ἅγιος Γεώργιος Ἀχερίτου-Βρυσούλλες. Ἱερός Ναός Ἁγίου Δημητρίου. Διεύθυνση: 5521 Συνοικ. Ἁγιου Γεωργίου Ἀχερίτου. (Τηλ. / Τηλεομ.: 23962083)

Ἐφημέριοι: Πρωτ. Χριστόδουλος Χριστοδούλου, Προϊστάμενος (τηλ.: 99342084) καί Πρεσβ. Ἀνδρέας Ἀντωνίου (τηλ.: 97761487). Ψάλτες: Γεώργιος Ἀ Γεωργίου, Γεώργιος Γιαννοῦκκος καί Χρῖστος Παγκράτης. Ἐπίτροποι: Κώστας Ἀ. Κυρατζῆ, Πρόεδρος, Πρωτ. Χριστόδουλος Χριστοδούλου, Ἀνδρέας Γ. Λευτέρη, Ἀνδριανή Ἰ. Καραπίττα, Μιχαήλ Αδάμου, Μιχαήλ Κουλλαπής, Χρῖστος Σιάηλας καί Μάριος Χριστοδούλου.