Α. Γάμος μεταξύ  Kυπρίων 

Β. Γάμος μεταξύ Kύπριου/ας και αλλοδαπού/ης                                         

Α. Πιστοποιητικά πού ἀπαιτοῦνται γιά τήν ἔκδοση Ἄδειας Γάμου Κυπρίων ἀμφοτέρων Ὀρθοδόξων 

 1. Πιστοποιητικά Γεννήσεως.
 2. Δελτία Πολιτικῆς Ταυτότητας.
 3. Πιστοποιητικά Ἐλευθερίας ἀπό τόν ἱερέα τῆς ἐνορίας ὅπου διαμένει ὁ καθένας ἤ, ἄν εἶναι πρόσφυγας, ἀπό τή Μητρόπολη.
 4. Βεβαιώσεις γιά τίς ἐξετάσεις Μεσογειακῆς Ἀναιμίας.
 5. Αμοιβαία Συναίνεση (υπογράφεται από το ζευγάρι ενώπιον κάποιου Ιερέα)

Σημ.: Σέ περίπτωση δευτέρου ἤ τρίτου γάμου ἀπαιτοῦνται πιστοποιητικά διαζυγίου ἀπό Πολιτικό καί Ἐκκλησιαστικό Δικαστήριο.  

Β. Πιστοποιητικά πού ἀπαιτοῦνται γιά τήν ἔκδοση Ἄδειας Γάμου Κυπρίου/ας καί ἀλλοδαποῦ/ῆς ἀμφοτέρων Ὀρθοδόξων

Γιά τό Κύπριο μέλος: 

 1. Πιστοποιητικό Γεννήσεως.
 2. Πιστοποιητικό Ἐλευθερίας ἀπό τόν ἱερέα τῆς ἐνορίας ὅπου διαμένει ἤ, ἄν εἶναι πρόσφυγας, ἀπό τή Μητρόπολη.
 3. Βεβαίωση γιά τίς ἐξετάσεις Θαλασσαιμίας.
 4. Ταυτότητα.

Γιά τό ἀλλοδαπό μέλος: 

 1. Πιστοποιητικό Γεννήσεως.
 2. Διαβατήριο.
 3. Ἄδεια Παραμονῆς (Ἐξαιροῦνται οἱ πολίτες Ε.Ε.).
 4. Πιστοποιητικό Βαπτίσεως.
 5. Πιστοποιητικό Ἐλευθερίας ἀπό ἐκκλησιαστική ἀρχή.
 6. Πιστοποιητικό Ἐλευθερίας  ἀπό πολιτική ἀρχή.
 7. Βεβαίωση γιά τίς ἐξετάσεις Μεσογειακῆς Ἀναιμίας.

Σημειώσεις: 

 • Σέ περίπτωση πού ὁ ἀλλοδαπός προέρχεται ἀπό χώρα ἐκτός Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ἀπαιτείται Πιστοποιητικό Πολιτικοῦ Γάμου.
 • Σέ περίπτωση δευτέρου ἤ τρίτου γάμου ἀπαιτοῦνται πιστοποιητικά διαζυγίουἀπό Πολιτικό καί Ἐκκλησιαστικό Δικαστήριο.
 • Ὅλα τά πιστοποιητικά πρέπει νά εἶναι μεταφρασμένα στά ἑλληνικά ἤ ἀγγλικά.
 • Ἐπειδή ἡ κάθε περίπτωση εἶναι ἰδιαίτερη, οἱ ἐνδιαφερόμενοι νά ἐπικοινωνοῦν μέ τό Γραφεῖο Ἀδειῶν Γάμου τῆς Μητροπόλεως (Τηλ.: 23812454/454) πρίν ἀκόμα κλείσουν ἡμερομηνία γάμου (Τό ἴδιο ἰσχύει καί στίς περιπτώσεις μεικτῶν γάμων).

 

Επικοινωνία

[email protected]

[email protected]

Τηλ. +357 23812454,+357 23812455

Τηλεομοιότυπο +357 23812450