Ἡ Θρονική ἑορτή τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας

Thumbnail THRONIKI18

Ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησία μετά λαμπρότητος καί κατά τά εἰωθότα ἐτίμησε τήν ἱ. μνήμην τοῦ ἱδρυτοῦ καί προστάτου αὐτῆς Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, ἑορτάσασα τήν Θρονικήν αὐτῆς ἑορτήν.

Τήν παραμονήν τῆς Ἑορτῆς, Παρασκευήν, 29ην Νοεμβρίου, ἡ Α. Θ. Μακαριότης, ὁ Πάπας καί Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς κ.κ. Θεόδωρος, παρεπιδημῶν ἐν τῇ Πόλει, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Ἑσπερινόν, συμπροσευχομένων τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, καί πολλῶν ἁγίων Ἀρχιερέων ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, τελέσας καί τήν ἀκολουθίαν τῆς ρασοφορίας εἰς τόν Ἐλλογ. κ. Βασίλειον Γρηγοριάδην. Κατ᾿ αὐτόν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Τήν ἐπαύριον, Σάββατον, 30ήν Νοεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, προέστη τῆς Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῆς Α. Θ. Μακαριότητος, τοῦ Πάπα καί Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς κ.κ. Θεοδώρου, καί τῶν Σεβ. Ἱεραρχῶν Κρήτης κ. Εἰρηναίου, Ἀνέων κ. Μακαρίου, Κωνσταντίας καί Ἀμμοχώστου κ. Βασιλείου, Λαοδικείας κ. Θεοδωρήτου, Γουϊνέας κ. Γεωργίου, Βελγίου κ. Ἀθηναγόρου, Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνοῦ, Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ, Ζακύνθου κ. Διονυσίου, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, Νέας Ζηλανδίας κ. Μύρωνος καί Τσερνίγιβ καί Νίζνας κ. Εὐστρατίου, ἐπί παρουσίᾳ τῆς ἐπισήμου Ἀντιπροσωπείας τῆς Ἐκκλησίας Ρώμης, καθ’ ἥν ἐτέλεσε τήν εἰς διάκονον χειροτονίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Βασιλείου Γρηγοριάδου, ἀποφοίτου τοῦ ἐν Βοστώνῃ Κολλεγίου τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, μετονομάσας αὐτόν εἰς Βαρνάβαν, προσφωνήσας πατρικῶς τόν νέον κληρι­κόν τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, ηὐχήθη δέ αὐτῷ πιστήν καί εὔορκον δια­κονίαν εἰς τάς αὐλάς τῆς Μητρός Ἐκκλησίας.

Τόν πανηγυρικόν λόγον τῆς Θρονικῆς Ἑορτῆς ἐξεφώνησεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακάριος.

Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Ἱεράρχαι Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος,  Γέρων Περγάμου κ. Ἰωάννης, Γέρων Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος, Βρυούλων κ. Παντελεήμων, Ἀγκύρας κ. Ἱερεμίας, Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Καναδᾶ κ. Σωτήριος, Δωδώνης κ. Χρυσόστομος, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Μύρων κ. Χρυσόστο­μος, Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, Σασίμων κ. Γεννάδιος, Ἰκονίου κ. Θεόληπτος, Γάνου καί Χώρας κ. Ἀμφιλόχιος, Καλλιουπό­λεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρος, Σηλυ­βρί­ας κ. Μάξιμος, Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖος, Λούτσκ κ. Μιχαήλ, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθη­δῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐνταῦ­θα, ὁ Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπος Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκο­ποι Ἀβύδου κ. Κύριλλος, Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, Ὀλύμπου κ. Κύριλλος, Ἀραβισσοῦ κ. Κασσιανός, Μελι­τηνῆς κ. Μάξιμος, Εὐδοκι­άδος κ. Ἀμβρόσιος καί Κνωσσοῦ κ. Πρό­δρο­μος, οἱ Θεοφιλ. Ἐψηφι­σμένοι Ἐπίσκοποι Ἀμισοῦ κ. Ἰωακείμ καί Εὐμενείας κ. Εἰρηναῖος, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος τῶν ἐν τῇ Πόλει Ἀρ­με­νοκαθολικῶν κ. Levon Zekiyan, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος τῶν ἐν­ταῦθα ΡΚαθολικῶν κ. Rubén Tierrablanca, Κληρικοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐν­τιμολ. Ἄρχοντος Μαΐστορος κ. Εὐστρατίου Ζεγκίνη, μέλους τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀδελφότητος «Πανα­γία ἡ Παμμακάριστος», ὁ ἐκπρόσω-πος τῆς ἐντίμου Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως Ἐξοχ. κ. Ἀντώνιος Διαματάρης, Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν, ὁ Ἐξοχ. κ. Ἰωάννης Ἀμανατίδης, ἐκ προσώπου τῆς Ἀξιωματικῆς Ἀντιπολι­τεύσεως τῆς Ἑλλά-δος, τά μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Κοινοβουλευτικῆς Ἀντιπροσωπείας τῆς Διακοινοβουλευτικῆς Συνελεύσεως Ὀρθοδοξίας, μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Ἐξοχ. Βουλευτήν κ. Μάξιμον Χαρακόπουλον, ὁ Ἐξοχ. κ. Vasyl Bodnar, Ἀν. Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Οὐκρανίας, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Oleksandr Gaman, Γεν. Προξένου τῆς Χώρας ἐν τῇ Πόλει, ἡ Εὐγεν. κ. Γεωργία Σουλτανοπούλου, Γεν. Πρόξε­νος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Δανάης Βασιλάκη, Προξένου, Καθη­γηταί καί μαθηταί τῶν Σχολείων τῆς Ὁμογενείας καί πλῆθος πι­στῶν ἐντεῦθεν καί ἐξ Ἑλλάδος.

Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης προσεφώνησε τήν ἐπίση­μον Ἀντιπροσωπείαν τῆς Ἐκκλησίας Ρώμης καί ἀπήντησεν ὁ Σεβ. Καρδι­νά­λιος κ. Kurt Koch, ὅστις ἐπέδωκεν Αὐτῷ ἑόρτιον συγχαρητήριον Μήνυμα τῆς Α. Ἁγιότητος τοῦ Πάπα.  

Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξί­ωσιν, ὁ νεοχειροτονηθείς διάκονος κ. Βαρνάβας ἐξέφρασε διά καταλλήλου προσλαλιᾶς τά αἰσθήματα εὐγνωμοσύνης καί υἱϊκῆς ἀφοσιώσεως πρός τόν Παναγιώτατον, ἐκζητήσας τάς Πατριαρχικάς εὐχάς καί εὐλογίας ἐπί τῇ εἰσόδῳ του εἰς τόν κληρικόν στῖβον.

Τήν μεσημβρίαν, παρετέθη ἐπίσημον γεῦμα εἰς τό Ξενοδο-χεῖον «Hyatt», εὐλογηθέν ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου.  

Τό ἑσπέρας, ἐδόθη ὑπό τοῦ Πατριάρχου καί τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου δεξίωσις ἐπί τῇ Θρονικῇ Ἑορτῇ, ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Intercontinental», πρός τιμήν τοῦ Διπλωματικοῦ Σώματος καί πολλῶν ἐπισήμων τῆς τοπικῆς κοινωνίας, καθ᾿ ἥν ὁ Πατριάρχης ἀπηύθυνε χαιρετισμόν ἑλληνιστί, τουρκιστί καί ἀγγλιστί.

* * *

          Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:          

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κωνσταντίας καί Ἀμμοχώστου κ. Βασίλειον, ἐκπροσωποῦντα τήν Ἁγιωτάτην Ἐκκλησίαν τῆς Κύπρου κατά τήν Θρονικήν ἑορτήν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἱερολ. Ἀρχιδιακόνου αὐτοῦ κ. Ἐπιφανίου Παπαντωνίου καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέου Φλοκκᾶ, Γραμματέως τῆς Ἱ. Μητρο­πόλεως.

Πηγή Γραφείο Τύπου Οικουμενικό Πατριαρχείο

 

Δημοσιεύτηκε από Ecumenical Patriarchate στις Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2019

Οι Προκαθήμενοι μνημονεύουν.Η Μνημόνευση κατά τη Μεγάλη Είσοδο, κατά το επί τη Θρονική Εορτή της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας Συλλείτουργο των Προκαθημένων, το Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2019, στο Φανάρι.Μνημόνευση από τον Οικουμενικό Πατριάρχη ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ και τον Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας ΘΕΟΔΩΡΟ.

Δημοσιεύτηκε από Archimandrite Romanos Anastasiadis στις Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2019

Ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχου προ της εις Διάκονον χειροτονίας του μετονομασθέντος εις Βαρνάβαν νέου κληρικού της Πατριαρχικής Αυλής κ. Βασιλείου Γρηγοριάδου.

Δημοσιεύτηκε από Archimandrite Romanos Anastasiadis στις Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2019