skip to Main Content

Προσφώνηση Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Αυστρίας

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ
ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ,
ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΑΥΣΤΡΙΑΣ κ. ΜΙΧΑΗΛ,
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΘΡΟΝΙΣΙΝ ΤΟΥ ΠΑΝΙΕΡ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ – ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,
ΕΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΩι, ΤΗι 12Ηι ΜΑΙΟΥ 2007

Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Κύπρου κύριε Χρυσόστομε,

Σεπτή τῶν Ἁγίων  Ἀρχιερέων χορεία,

Ἐξοχώτατε κ. Πρόεδρε τῆς Βουλῆς τῶν Ἀντιπροσώπων, Ἐντιμότατοι Ἐκπρόσωποι τῶν Ἀρχῶν,

Σεβαστοί πατέρες καί ἀδελφοί,

Λαέ τοῦ Κυρίου ἠγαπημένε !

Ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κύριος κύριος Βαρθολομαῖος καί ἡ περί Αὐτόν Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος μέ ἠξίωσαν τῆς τιμῆς τῆς ἐκπροσωπήσεως τοῦ σεπτοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν Ἐνθρόνισιν τοῦ πρώτου Μητρο­πολίτου τῆς νεοπαγοῦς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ταύτης.

Πανιερώτατε καί Σεβασμιώτατε καί λίαν ἀγαπητέ ἐν Χριστῷ ἀδελφέ Ἅγιε Κωνσταντίας καί Ἀμμοχώστου κύριε Βασίλειε!

Εἶναι, ὄντως, ἄξιον τῆς ἀγάπης τοῦ Πανσέπτου Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καί τῆς εὐλογίας τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρ­χου τό γεγονός τῆς σημερινῆς Ἐνθρονίσεώς Σου. Διά δύο ἰδιαιτέρως λόγους χαίρει καί συγχαίρει ἡ Μήτηρ ‘Εκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως.

Πρῶτον, διότι ἡ ἵδρυσις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ταύτης ἀποτελεῖ ἔκφρασιν καί ἔκφανσιν τῆς βουλήσεως τῆς Ἁγιωτάτης ‘Εκκλησίας τῆς Κύπρου, ὅπως, διά νέων ‘Επαρχιῶν καί Ποιμεναρχῶν, ἀνταποκριθῇ εἰς τάς πνευματικάς καί ποιμαντικάς ἀνάγκας τῆς ἐποχῆς.

Δεύτερον, διότι τυγχάνει εὐφήμως γνωστή καί τιμᾶται καί ἐκτιμᾶται εἰς τό Φανάριον ἡ πιστή διακονία Σου ἐν τῷ Κλίματι τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, ὡς Πρωτοσυγκέλλου τῆς Iερᾶς Μητροπόλεως Ἐλβετίας, καί ἡ πολύτιμος συμβολή καί ἀγαστή συνεργασία Σου, ὡς ‘Εκπροσώπου τῆς ‘Εκκλησίας τῆς Κύπρου, εἰς τά διορθοδόξως, διαχριστιανικῶς καί διαθρησκειακῶς δρώμενα. Διά τούς λόγους αὐτούς τό σεπτόν Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον μέ πολλήν ἱκανοποίησιν σπεύδει να διαδηλώσῃ τήν χαράν τοῦ, διότι ἡ ψῆφος Κλήρου καί Λαοῦ καί ἡ τάξις τῆς Ἁγιωτάτης ‘Εκκλησίας τῆς Κύπρου, ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κυρίου Χρυσοστόμου, ἀνέδειξαν τήν φίλην καί περισπούδαστον Πανιερότητά Σου Ποιμενάρχην τῆς νεοσυστάτου Ἱερᾶς Μητροπόλεως ταύτης, ὑπό τήν ὀνομασίαν τῆς ὁποίας τιμῶνται ἡ τε ἱστορική Κωνσταντία καί ἡ πολυπαθής καί μαρτυρική Ἀμμόχωστος, καί Σέ κατέστησαν διάδοχον σπουδαίων ἀνδρῶν, ἐν οἷς καί τοῦ κατά εὐλογημένην συγκυρίαν ἑορταζομένου, σήμερον, μεγάλου Προκατόχου Σου Ἁγίου Ἐπιφανίου.

Ἐνθρονιζόμενος τήν στιγμήν αὐτήν καί ἀναλαμβάνων τήν πηδαλιουχίαν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κωνσταντίας καί Ἀμμοχώστου, ἀναμένεται νά εἶσαι καί θά εἶσαι διά τό Ποίμνιόν Σου ὁ πνευματικός φάρος μέσα εἰς τό σκότος καί τά σκότη τοῦ κόσμου τούτου. Εὐτυχῶς διά Σέ καί τό θεοφιλές Ποίμνιόν Σου, ὑπάρχουν τά ἐχέγγυα ἐκεῖνα, τά προοιωνιζόμενα μίαν ζηλωτήν ἀρχιερατικήν διακονίαν. Ἡ λιπαρά Θεολογική Σου παιδεία καί μόρφωσις, ἡ μακρά ‘Εκκλησιαστική πεῖρα Σου καί ἡ εὐθύνη Σου ὡς Βοηθοῦ Ἐπισκόπου παρά τῇ Ἱερᾷ Ἀρχιεπισκοπῇ Κύπρου, ἰδίως κατά τήν περίοδον τῆς δοκιμασίας τῆς ὑγείας τοῦ πολιοῦ καί καταξιωμένου Ἀρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου τοῦ Α΄, καί, κυρίως, τό ἐκκλησιαστικόν Σου ἦθος καί φρόνημα, ἐγγυῶνται διά τήν ἐπιτυχίαν τῆς ἀποστολῆς Σου. Πέραν τούτων Σέ στηρίζουν αἱ προσευχαῖ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Σου καί τῶν ἐν Χριστῷ ἀδελφῶν Σου, τῶν τε Μελῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς κατά τήν Κύπρον Ἁγιωτάτης Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί τῶν προσελθόντων εἰς τήν χαράν Σου Τιμιωτάτων ‘Εκπροσώπων τῶν Ἁγιωτάτων ‘Ορθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ὡς καί ἡ ἀφοσίωσις τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καί ἡ ἀγάπη τοῦ εὐσεβοῦς καί πολυπαθοῦς Ποιμνίου Σου. Ἐπιστέγασμα δέ πάντων ἡ στοργή τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί ἡ ἀγάπη τοῦ Παναγιωτάτου Πατριάρχου ἡμῶν κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου, τοῦ Ὁποίου ἔχω τήν τιμήν ὅπως Σοί διαβιβάσω τά συγχαρητήρια καί τάς θεοπειθεῖς Αὐτοῦ εὐχάς καί εὐλογίας, πρός ἱκάνωσιν καί ἐπιτυχίαν εἰς τό ἱερόν ἔργον Σου, εἰς δόξαν Θεοῦ καί ἐπ’ ἀγαθῷ τοῦ Ποιμνίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κωνσταντίας καί Ἀμμοχώστου, πρός τό ὁποῖον, ἐπίσης, ὡς καί πρός πάντας τούς συνεορτάζοντας τό σημερινόν γεγονός ἔχω τό προνόμιον νά διαβιβάσω τήν σεπτήν Πατριαρχικήν εὐλογίαν.

Ἐξ ὀνόματος τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος Σοί προσφέρω συμβολικῶς τό δῶρον αὐτό, εἰς ἀνάμνησιν τῆς σημερινῆς Ἐνθρονίσεώς Σου. Πολλά καί εὐλογημένα τά ἔτη Σου, Πανιερώτατε καί πεφιλημένε ἀδελφέ Ἃγιε Κωνσταντίας καί Ἀμμοχώστου. Πάντοτε καί ἐν παντί Ἄξιος !

Back To Top