skip to Main Content

Ανακοινωθέν της συνεδρίας της Ιεράς Συνόδου (13 Ιουνίου 2023)

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου συνῆλθε σήμερα, Τρίτη, 13 Ἰουνίου 2023, σὲ συνεδρία, ὑπὸ τὴν προεδρία τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Γεωργίου καὶ ἐργάσθηκε ὡς ἑξῆς:

1) Ἀσχολήθηκε μὲ τὴν παράνομη ἐπίσκεψη καὶ τὶς ἀπαράδεκτες δηλώσεις τοῦ Τούρκου Προέδρου στὴν κατεχόμενη Κύπρο καὶ ἀποφάσισε νὰ καλέσει τόσο τὸν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας, τὴν Κυβέρνηση καὶ τὴν Πολιτικὴ ἡγεσία, ὅσο καὶ τὸν Κυπριακὸ λαό, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν Τουρκοκυπρίων οἱ ὁποῖοι ὑποφέρουν καὶ αὐτοὶ ἀπὸ τὴν κατοχή, νὰ μὴν ἐπηρεαστοῦν ἀπὸ τὶς ὑπερφίαλες δηλώσεις τοῦ κατακτητῆ ἀλλὰ νὰ ἐνισχύσουν τὸ φρόνημα καὶ τὴ θέλησή τους γιὰ ἀγώνα μέχρι τὴν κατίσχυση τοῦ δικαίου καὶ τὴν ἀποκατάσταση τῶν δικαιωμάτων μας στὴ γῆ τῶν προγόνων μας. Ἡ Ἐκκλησία θὰ συμβάλει μ’ ὅλες της τὶς δυνάμεις στὴ δημιουργία τῶν συνθηκῶν γιὰ ἐπιτυχῆ ἀπόκρουση τῶν τουρκικῶν προκλήσεων.

2) Ἐξέτασε ἐπιστολὴ τὴν ὁποία ἀπέστειλε πρὸς Αὐτὴν ὁ κ. Ἀνδρέας Πιτσιλλίδης, στὸν ὁποῖον τὸ Πενταμελὲς Συνοδικὸ Δικαστήριο ἐπέβαλε τὴν ποινὴ τοῦ ἀφορισμοῦ, καὶ ἀπεφάσισε ὅπως τὸν καλέσει ἐνώπιόν της γιὰ νὰ ἀπαντήσει στὶς συγκεκριμμένες ἐρωτήσεις ποὺ τοὺ εἶχαν τεθεῖ ὅταν τοῦ ἐπεβλήθη ἡ ποινὴ τοῦ ἀφορισμοῦ, πρὶν λάβει τὴν ἀπόφασή της.

3) Παρέλαβε ἐπιστολὴ τοῦ ἐν ἁργίᾳ διατελοῦντος ἀρχιμ. Παγκρατίου Μερακλῆ, διαβιβασθεῖσαν διὰ τοῦ Μητροπολίτου Μόρφου, μὲ τὴν ὁποία ὁ ἐν λόγῳ ζητεῖ ἄρση τῆς ἀργίας του. Ἔγινε ἐκτενὴς συζήτηση ἐπὶ τοῦ θέματος. Ἐπειδὴ τὰ νεώτερα Μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου δὲν εἶχαν ὑπόψη τους τὰ γεγονότα τῆς ἐπιβολῆς σ’αὐτὸν τῆς ἀργίας, ζήτησαν νὰ μελετήσουν τὸ σχετικὸ ἀρχεῖον καὶ νὰ ἐξετάσουν τὸ θέμα, σὲ ἑπόμενη συνεδρία, ἀφοῦ καλέσουν πρὸς τοῦτο καὶ τὸν ἴδιο.

4) Ἀσχολήθηκε μὲ τὸ θέμα ποὺ προέκυψε μετὰ τὴν καταδίκη τοῦ μητροπολίτη πρώην Κιτίου ἀπὸ τὸ Δικαστήριο καὶ τὴν ἐπιβολὴ σ’αὐτὸν τῆς ποινῆς τῆς 12μηνης φυλάκισής του με ἀναστολή.

Ἐν ὄψει τῆς ὑποβολῆς Ἐφεσης ἐναντίον τῆς ὡς ἄνω ἀπόφασης, καὶ σύμφωνα μὲ τὸν Κ.Χ.Ε.Κ., ἐπέβαλε σ’ αὐτὸν τὴν ποινὴν τῆς ἀργίας μέχρι τὴν ἐκδίκαση τῆς Ἔφεσης.

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐξουσιοδοτεῖ τὸν Μητροπολίτη Κιτίου κ. Νεκτάριο ὅπως ἐφαρμόσει τὰ ὅσα προνοοῦνται ἀπὸ τὸ ἄρθρο 15 παράγρ. 2 τοῦ Κ.Χ. γιὰ τὴν μεταστέγαση καὶ τὰ δικαιώματά του.

5) Ἀσχολήθηκε μὲ τὴν παρουσίαση παραποιημένων εἰκόνων τῆς Θεοτόκου καὶ Ἁγίων καθὼς καὶ φωτογραφίες Ἡρώων τοῦ Ἑλληνικοῦ ἔθνους, κατὰ τὴ διάρκεια τῆς λεγόμενης «παρέλασης ὑπεφηφάνειας», οἱ ὁποῖες δείχνουν μέγιστην ἀσέβεια πρὸς τὰ ἱερὰ καὶ ὅσιά μας καὶ συνιστοῦν ὕβριν πρὸς τὴν ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια. Καλεῖ τὸν λαὸ νὰ ἐπιδείξει τὴν ἀποστροφή του πρὸς τέτοιες καταστάσεις, μένοντας πιστὸς στὰ ὅσα παρελάβαμε ἀπὸ τοὺς προγόνους μας.

6) Ὅρισε τὶς ἡμερομηνίες τέλεσης τῶν καθιερωμένων Μνημοσύνων ὡς ἑξῆς:

α) Τὴν 9η Ἰουλίου 2023, γιὰ τὸν ἐθνομάρτυρα Ἀρχιεπίσκοπο Κυπριανὸ καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ σφαγιασθέντες.
β) Τὴν 16η Ἰουλίου 2023, γιὰ τοὺς πεσόντες κατὰ τὸ προδοτικὸ πραξικόπημα τῆς 15ης Ἰουλίου 1974.
γ) Τὴν 23η Ἰουλίου 2023 γιὰ τοὺς πεσόντες κατὰ τὴ βάρβαρη τουρκικὴ εἰσβολή, καὶ
δ) Τὴν 30ὴ Ἰουλίου 2023 γιὰ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο καὶ Ἐθνάρχη Μακάριο. Τοῦ Μνημοσύνου γιὰ τὸν Ἐθνάρχη Μακάριο θὰ προστοῦν οἱ οἰκεῖοι Μητροπολῖτες στὶς ἐπαρχίες τους, τοῦ δὲ Μνημοσύνου στὴν Ἱερὰ Μονὴ Κύκκου θὰ προστεῖ ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου συμπαραστατούμενος ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Κύκκου καὶ Τηλλυρίας καὶ ἄλλους Ἀρχιερεῖς.

13 Ἰουνίου 2023
Back To Top