skip to Main Content

Προκήρυξη Υποτροφιών 2022-2023

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

 

Το Ίδρυμα Κοινωνικής Διακονίας της Ιεράς Μητροπόλεως Κωνσταντίας και Αμμοχώστου δέχεται αιτήσεις για την παραχώρηση ΔΥΟ (2) υποτροφιών, σε φοιτητές/τριες, για πτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) ή σε Δημόσιο Πανεπιστήμιο της Ελλάδας, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, σε οποιοδήποτε κλάδο σπουδών.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Οι αιτητές πρέπει:
 • να είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου, μέλη της Ελληνικής Κοινότητας, Χριστιανοί Ορθόδοξοι
 • να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης Κύπρου (Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής)
 • να μην έχουν συμπληρώσει το 28° έτος της ηλικίας τους μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για υποβολή αιτήσεων.
 1. Οι αιτητές θα πρέπει να έχουν:
 • περιορισμένα οικονομικά μέσα (όπως περιγράφεται στα κριτήρια επιλογής πιο κάτω)
 • διαγωγή κοσμιοτάτη και να διακρίνονται για το ήθος τους
 • βαθμό απολυτηρίου τουλάχιστον 18,5 (στην κλίμακα 1-20)
 • παρακαθήσει στις Παγκύπριες Εξετάσεις για εισδοχή στα Πανεπιστήμια της Κύπρου και της Ελλάδας
 1. Δεν θα πρέπει να έχουν περάσει πάνω από πέντε χρόνια από το έτος αποφοίτησης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υποτροφία.
 2. Αιτητής που έτυχε υποτροφίας από άλλο σώμα δε δικαιούται υποτροφία από το Ίδρυμα.

ΥΨΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Το ετήσιο ποσό της υποτροφίας έχει καθορισθεί στις €3.000,00 (τρεις χιλιάδες) ευρώ και θα δίνεται σε δύο δόσεις, Φθινόπωρο και Άνοιξη.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 1. Οικονομικά: το ακαθάριστο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να είναι ανάλογο με τα εξαρτώμενα πρόσωπα της οικογένειας.
 2. Επίδοση: βαθμός απολυτηρίου και βαθμός πρόσβασης
 3. Επιτεύγματα: βραβεία, διακρίσεις
 4. Οικογενειακή κατάσταση: εκτός των οικονομικών ειδικές περιστάσεις, όπως ασθένειες, ορφάνια κ.λ.π.
 5. Προφορική συνέντευξη (αν η Διαχειριστική Επιτροπή το κρίνει αναγκαίο).

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

 1. Έντυπα αιτήσεων θα βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφερομένων στην Ιερά Μητρόπολη Κωνσταντίας, Αγίου Γεωργίου 12, 5309 Παραλίμνι, ή στην ιστοσελίδα, www.imconstantias.org.cy (Υπεύθυνος: Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Κκαράς).
 2. Οι αιτήσεις, πλήρως συμπληρωμένες και συνοδευόμενες από όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά θα πρέπει να κατατίθενται ιδιοχείρως στην Ιερά Μητρόπολη Κωνσταντίας ή να αποστέλλονται συστημένες μέχρι τις 25 Νοεμβρίου 2022.
 3. Αιτήσεις που δεν είναι πλήρως συμπληρωμένες ή δε συνοδεύονται με όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά ή είναι εκπρόθεσμες δε θα γίνονται δεκτές.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση για υποτροφία και Δήλωση Ανεπάρκειας οικονομικών μέσων (από την Ιερά Μητρόπολη Κωνσταντίας) ή μέσω της ιστοσελίδας.
 2. Πιστοποιητικό Γέννησης.
 3. Ταυτότητα Κυπριακής Δημοκρατίας.
 4. Πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου Κύπρου από το Γραφείο Επάρχου.
 5. Απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης Κύπρου (Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής) (πιστοποιημένο φωτοαντίγραφο).
 6. Βεβαίωση εξασφάλισης θέσης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ή στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) ή σε Δημόσιο Πανεπιστήμιο της Ελλάδας από την Υπηρεσία Εξετάσεων (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού).
 7. Πιστοποιητικό Επιτυχίας στις Παγκύπριες Εξετάσεις (βαθμός πρόσβασης).
 8. Βεβαίωση από το Γραφείο του Φόρου Εισοδήματος για τα εισοδήματα και των δύο γονέων για το έτος 2018.
 9. Πιστοποιητικά βραβείων, αριστείων ή άλλων διακρίσεων ή πιστοποιητικά επιτυχίας σε διάφορες εξετάσεις (αν υπάρχουν).
 10. Για τους αιτητές που είναι ήδη φοιτητές, απαιτείται η τελευταία αναλυτική βαθμολογία.

Τα πιο πάνω πιστοποιητικά γίνονται δεκτά σε πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα.

ΟΡΟΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ /ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

 1. Εάν η Επιτροπή του Ιδρύματος αντιληφθεί ότι οι δηλώσεις δεν είναι αληθείς έχει το δικαίωμα να απορρίψει την αίτηση.
 2. Η Επιτροπή του Ιδρύματος δεν είναι υποχρεωμένη να παραχωρήσει την υποτροφία σε περίπτωση που κρίνει ότι κανένας από τους υποψήφιους δεν πληροί τους όρους επιλογής.
 3. Εάν κρίνεται σκόπιμο, η Επιτροπή του Ιδρύματος μπορεί να συνεργαστεί με άλλες κρατικές υπηρεσίες για την εξασφάλιση πληρέστερης έκθεσης της οικονομικής και οικογενειακής κατάστασης των αιτητών. Για τους άρρενες υποψηφίους, σε περίπτωση επιτυχίας, η υποτροφία θα αρχίσει να ισχύει μετά τη συμπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.
 4. Η υποτροφία παραχωρείται μόνο όταν ο υποψήφιος εξασφαλίσει θέση σε Πανεπιστήμιο για σπουδές και αφού παρουσιάσει τη βεβαίωση εγγραφής στο Πανεπιστήμιο.
 5. Το ύψος της υποτροφίας μπορεί να αναπροσαρμόζεται κατά την κρίση της Επιτροπής του Ιδρύματος και ανάλογα με τα εκάστοτε οικονομικά δεδομένα του Ιδρύματος.
 6. Πριν από την έναρξη της υποτροφίας οι υπότροφοι υπογράφουν σχετικό συμβόλαιο.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Η υποτροφία παρέχεται για ένα ακαδημαϊκό έτος και ανανεώνεται από το ένα έτος στο άλλο, μέχρι την περάτωση των σπουδών του υποτρόφου, νοουμένου ότι η πρόοδος του είναι ικανοποιητική και η διαγωγή του κοσμιοτάτη κατά την κρίση της Επιτροπής.

Το ποσόν της υποτροφίας καταβάλλεται σε δύο δόσεις:

(α)      Η πρώτη καταβάλλεται το Φθινόπωρο, αφού ο/η υπότροφος καταθέσει προηγουμένως:

 1. βεβαίωση εγγραφής στο Πανεπιστήμιο
 2. αναλυτική βαθμολογία του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους (δεν ισχύει για τους πρωτοετείς)

(β)       Η δεύτερη δόση καταβάλλεται την Άνοιξη και αφού ο/η υπότροφος καταθέσει προηγουμένως αναλυτική βαθμολογία του πρώτου εξαμήνου (πιστοποιητικό προόδου).

Η συνέχιση της υποτροφίας προϋποθέτει επίσης ότι ο υπότροφος δε θα μεταφέρει περισσότερα από τρία μαθήματα στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

Αν ο υπότροφος διακόψει τις σπουδές του χωρίς σοβαρό λόγο, τότε ο ίδιος υποχρεούται να επιστρέψει τα χρήματα που του έχουν δοθεί μέχρι την ημερομηνία που διέκοψε. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που η Επιτροπή θα βρεθεί στην ανάγκη να διακόψει την υποτροφία λόγω μη ικανοποιητικής επίδοσης ή/και ανάρμοστης συμπεριφοράς του υποτρόφου.

Ο υπότροφος είναι υποχρεωμένος να αποστέλλει κάθε χρόνο ή τετράμηνο ή εξάμηνο (ανάλογα με την περίπτωση) πιστοποιητικό προόδου από το Πανεπιστήμιο του και στο τέλος των σπουδών του να καταθέσει στην Επιτροπή αντίγραφο του τίτλου που θα αποκτήσει.

Η Επιτροπή δεν έχει καμιά ευθύνη για την επαγγελματική αποκατάσταση του υποτρόφου μετά το πέρας των σπουδών του.

Όλα τα δεδομένα θα τηρηθούν ως άκρως εμπιστευτικά και αποκλειστικά μόνο  για τους σκοπούς της παρούσης προκήρυξης. 

 

Αίτηση για Υποτροφία 2022 (πατήστε για προβολή)

Πιστοποιητικό Οικονομικής ανεπάρκειας Υποτροφία 2022 (πατήστε για προβολή)

Back To Top