Κληροδότημα απόρων φοιτητών

Ypotrofies

Η Ιερά Μητρόπολη Κωνσταντίας και Αμμοχώστου ανακοινώνει ότι τίθεται και φέτος σε λειτουργία το ταμείο κληροδοτήματος άπορων φοιτητών Παραλιμνίου, στο οποίο συμμετέχουν οι τρείς Ενορίες του Παραλιμνίου. Τα έσοδα για το εν λόγω ταμείο προέρχονται κυρίως από εισφορές κηδειών και από άλλες εκδηλώσεις.

Αιτήσεις μπορεί κανείς να βρει στις τρεις ενορίες Παραλιμνίου ή στην ιστοσελίδα της Μητροπόλεως ή στο Γραφείο Πνευματικής Διακονίας της Μητροπόλεως. Οι αιτήσεις πρέπει να παραδίδονται συνοδευόμενες από όλα τα δικαιολογητικά ιδιοχείρως στους ιερείς των ενοριών ή στην Ιερά Μητρόπολη Κωνσταντίας. Η προθεσμία υποβολής αίτησης λήγει στις 4 Δεκεμβρίου 2017.

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι οι αιτητές πρέπει να έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό την οικονομική ανεπάρκεια.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΠΟΡΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ

Το Κληροδότημα απόρων φοιτητών Παραλιμνίου λειτουργεί κάτω από την εποπτεία της Ιεράς Μητροπόλεως Κωνσταντίας και Αμμοχώστου. Η Επιτροπή του Κληροδοτήματος αποτελείται από δύο εκπροσώπους της Μητροπόλεως, έναν κληρικό και ένα λαϊκό και από έναν κληρικό των τριών ενοριών του Παραλιμνίου. Η Επιτροπή του Κληροδοτήματος προκηρύσσει την παροχή βοήθειας σε άπορους φοιτητές του Παραλιμνίου κατά την αρχή της ακαδημαϊκής χρονιάς. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς όμως έχει τη δυνατότητα παροχής έκτακτων βοηθημάτων.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Οι αιτητές πρέπει:
 • να κατάγονται και να είναι μόνιμοι κάτοικοι Παραλιμνίου, Χριστιανοί Ορθόδοξοι
 • να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης Κύπρου (Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής)

1.3     να μην έχουν συμπληρώσει το 28° έτος της ηλικίας τους μέχρι την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για υποβολή αιτήσεων.

 1. Οι αιτητές θα πρέπει να έχουν:
 • περιορισμένα οικονομικά μέσα (όπως περιγράφεται στα κριτήρια επιλογής πιο κάτω)
 • διαγωγή κοσμιοτάτη και να διακρίνονται για το ήθος τους
 1. Δεν θα πρέπει να έχουν περάσει πάνω από πέντε χρόνια από το έτος αποφοίτησης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για το κληροδότημα.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 1. Οικονομικά: το ακαθάριστο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να είναι ανάλογο με τα εξαρτώμενα πρόσωπα της οικογένειας.
 2. Επίδοση: βαθμός απολυτηρίου και βαθμός πρόσβασης
 3. Επιτεύγματα: βραβεία, διακρίσεις
 4. Οικογενειακή κατάσταση: εκτός των οικονομικών ειδικές περιστάσεις, όπως ασθένειες, ορφάνια κ.λ.π.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

 1. Έντυπα αιτήσεων θα βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφερομένων στην Ιερά Μητρόπολη Κωνσταντίας, Αγίου Γεωργίου 12, 5309 Παραλίμνι, ή στην ιστοσελίδα, www.imconstantias.org.cy (Υπεύθυνος: Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Κκαράς), καθώς και στις τρεις ενορίες του Παραλιμνίου.
 2. Οι αιτήσεις, πλήρως συμπληρωμένες και συνοδευόμενες από όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά θα πρέπει να κατατίθενται ιδιοχείρως στην Ιερά Μητρόπολη Κωνσταντίας ή να αποστέλλονται συστημένες μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου 2017 ή να παραδίδονται ιδιοχείρως στον εφημέριο της ενορίας.
 3. Αιτήσεις που δεν είναι πλήρως συμπληρωμένες ή δε συνοδεύονται με όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά ή είναι εκπρόθεσμες δε θα γίνονται δεκτές.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση για το κληροδότημα και Δήλωση Ανεπάρκειας οικονομικών μέσων (από την Ιερά Μητρόπολη Κωνσταντίας) ή μέσω της ιστοσελίδας ή από τις τρεις ενορίες του Παραλιμνίου.
 2. Ταυτότητα Κυπριακής Δημοκρατίας.
 3. Πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου Παραλιμνίου από το Γραφείο Επάρχου.
 4. Απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης Κύπρου (Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής) (πιστοποιημένο φωτοαντίγραφο).
 5. Βεβαίωση εξασφάλισης θέσης σε Πανεπιστήμια της Κύπρου ή σε Δημόσιο Πανεπιστήμιο της Ελλάδας.
 6. Βεβαίωση από το Γραφείο του Φόρου Εισοδήματος για τα εισοδήματα και των δύο γονέων για το έτος 2016.
 7. Πιστοποιητικά βραβείων, αριστείων ή άλλων διακρίσεων ή πιστοποιητικά επιτυχίας σε διάφορες εξετάσεις (αν υπάρχουν).
 8. Για τους αιτητές που είναι ήδη φοιτητές, απαιτείται η τελευταία αναλυτική βαθμολογία.

Τα πιο πάνω πιστοποιητικά γίνονται δεκτά σε φωτοαντίγραφα.

ΟΡΟΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 1. Εάν η Επιτροπή του Κληροδοτήματος αντιληφθεί ότι οι δηλώσεις δεν είναι αληθείς έχει το δικαίωμα να απορρίψει την αίτηση.
 2. Εάν κρίνεται σκόπιμο, η Επιτροπή του Κληροδοτήματος μπορεί να συνεργαστεί με άλλες κρατικές υπηρεσίες για την εξασφάλιση πληρέστερης έκθεσης της οικονομικής και οικογενειακής κατάστασης των αιτητών.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ

Μετά από σχετική έκθεση της Επιτροπής του Κληροδοτήματος για το ποσό και τον αριθμό των δικαιούχων, γίνεται εισήγηση στον Μητροπολίτη Κωνσταντίας για την τελική έγκριση. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος με τους δικαιούχους και τα αντίστοιχα ποσά, τότε η Επιτροπή ενημερώνει τους δικαιούχους.   

Το ποσόν του Κληροδοτήματος καταβάλλεται εφάπαξ, αφού ο/η δικαιούχος καταθέσει προηγουμένως:

 1. βεβαίωση εγγραφής στο Πανεπιστήμιο
 2. ή αν είναι ήδη φοιτητής αναλυτική βαθμολογία του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους

Όλα τα δεδομένα θα τηρηθούν ως άκρως εμπιστευτικά και αποκλειστικά μόνο  για τους σκοπούς του παρόντος Κληροδοτήματος. 

Αίτηση για Κληροδότημα 2017

Πιστοποιητικό Οικονομικής ανεπάρκειας