Χριστός Ανέστη!, Christ is Risen!,Christus resurrexit!, Hristos a inviat!

Christ Is Risen

 

Αγγλικά: Christ is Risen

Frisian: Kristus is opstien

German: Christus ist auferstanden

Dutch: Christus is opgestaan

Afrikaans: Kristus het opgestaan

Danish: Kristus er opstanden

Icelandic: Kristur erupprisinn

Norwegian: Kristus er oppstanden

Swedish: Kristus är uppständen

Latin: Christus resurrexit

Aromanian: Hristolu unghia

Catalan: Crist ha ressuscitat

French: Le Christ est ressuscìte

Italian: Cristo e risorto

Portuguese: Cristo ressuscitai

Provencal: Lo Christ es ressuscitat

Romanian: Hristos a inviat

Romansh: Cristo es rinaschieu

Spanish: Cristo ha resucitado

Walloon: Li Crist a ravike

Russian: Хpиcтос Bocкрес

Belarusian: Хpbicтос Yваcкрос

Ukrainian: Хpиcтос Bocкрес

Bulgarian: Хpиcтос Boзкресe

Serbian: Хpиcтос Bаcкрсe

Czech: Kristus Vstal A Mrtvych

Slovak: Christos vstal zmrtvych

Polish: Chrystus Zmartwychwstal

Irish: Tá Criost éirithe

Manx: Taw Creest Ereen

Scottish: Tha Criosd air eiridh

Breton: Dassoret eo Krist

Cornish: Thew Creest dassorez

Welsh: Atgy fododd Crist

Marath: Yeshu Khrist uthle ahe

Turkish: Isa dirildi

Azeri: Məsih dirildi

Filipino: Si Cristo ay nabuhay

Carolinian: Lios a melau sefal

Aleut: Kristus aq ungwektaq

Yupik: Yris – tusaq Ung – uixtuq

Japanese: Harisutosu fukkatsu

Korean: Geuriseudokkeseo Buhwalhasheotne

Syriac: Meshiha qam

Estonian: Kristus onsurnuist ϋlestõusnud

Finnish: Kristus nousi kuolleiste

Hungarian: Krisztus feltámadt