Κυριακή Μετά τα Φώτα, Αποστ. Ανάγνωσμα: Εφ. δ΄ 7-13 (13-01-2019)

Theofaneia 2017 (2)

Πρεσβ. Ειρηναίου Κυριάκου

Πρωτότυπο Κείμενο

 Ἀδελφοί, ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν ἐδόθη ἡ χάρις κατὰ τὸ μέτρον τῆς δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ. Διὸ λέγει· ἀναβὰς εἰς ὕψος ᾐχμαλώτευσεν αἰχμαλωσίαν καὶ ἔδωκε δόματα τοῖς ἀνθρώποις. Τὸ δὲ ἀνέβη τί ἐστιν εἰ μὴ ὅτι καὶ κατέβη πρῶτον εἰς τὰ κατώτερα μέρη τῆς γῆς; Ὁ καταβὰς αὐτός ἐστι καὶ ὁ ἀναβὰς ὑπεράνω πάντων τῶν οὐρανῶν, ἵνα πληρώσῃ τὰ πάντα. Καὶ αὐτὸς ἔδωκε τοὺς μὲν ἀποστόλους, τοὺς δὲ προφήτας, τοὺς δὲ εὐαγγελιστάς, τοὺς δὲ ποιμένας καὶ διδασκάλους, πρὸς τὸν καταρτισμὸν τῶν ἁγίων εἰς ἔργον διακονίας, εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, μέχρι καταντήσωμεν οἱ πάντες εἰς τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ.

Νεοελληνική Απόδοση

Αδελφοί, στον καθένα μας έχει δοθεί κάποιο ιδιαίτερο χάρισμα, σύμφωνα με το μέτρο που δωρίζει ο Χριστός. Γι’ αυτό λέει η Γραφή: Ανέβηκε ψηλά, πήρε μαζί του αιχμαλώτους, έδωσε δώρα στους ανθρώπους. Το ανέβηκε όμως, τι άλλο σημαίνει παρά πως προηγουμένως είχε κατέβει εδώ στη γη; Αυτός που κατέβηκε είναι ο ίδιος που ανέβηκε πάνω απ’ όλους τους ουρανούς, για να γεμίσει με την παρουσία του το σύμπαν. Αυτός, λοιπόν, σε άλλους έδωσε το χάρισμα του αποστόλου, σε άλλους του προφήτη, σε άλλους του ευαγγελιστή και σ’ άλλους του ποιμένα και δασκάλου, για να καταρτίζουν τους πιστούς για το έργο της διακονίας, ώστε να οικοδομείται το σώμα του Χριστού. Έτσι θα καταλήξουμε όλοι στην ενότητα που δίνει η πίστη και η βαθιά γνώση του Υιού του Θεού, θα γίνουμε ώριμοι και θα φτάσουμε στην τελειότητα που μέτρο της είναι ο Χριστός.

Σχολιασμός

Η Κυριακή μετά τα Φώτα μνημονεύει το μέγα μυστήριο της ενανθρωπίσεως του Λόγου του Θεού καθώς και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος όπου ο κάθε πιστός καλείται να καταρτιστεί. Αναφέρει η αποστολική περικοπή:  Προηγουμένως πριν ανεβεί στους ουρανούς κατέβηκε, έγινε άνθρωπος για να δείξει το τρόπο,  έγινε Αυτός παράδειγμα πως εμείς θα μπορέσουμε να γίνομαι άγιοι καταρτιζόμενοι με τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος

Τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος:

 Ο κάθε άνθρωπος που λαμβάνει το Άγιο Βάπτισμα γίνεται μέλος του Σώματος της Εκκλησίας και είναι πλέον συνδεδεμένος με την κεφαλή αυτού του Σώματος, που είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Βέβαια η  ένωση αυτή  δεν περιορίζεται μόνο στη σχέση με την κεφαλή, αλλά επεκτείνεται και σε όλα τα μέλη του Σώματος. Όπως η κεφαλή του ανθρώπου έχει την ανάγκη και των άλλων μελών του σώματος έτσι και κάθε άνθρωπος καλείται να έχει αρμονική σχέση με τα υπόλοιπα μέλη της Εκκλησίας.  Έτσι λοιπόν το κάθε μέλος είναι συνδεδεμένο αρμονικά με την κεφαλή του Σώματος, αλλά ταυτόχρονα και με όλα τα υπόλοιπα μέλη· στην Εκκλησία όπου το κάθε μέλος έχει τη δική του θέση και αποστολή· με κεφαλή πάντοτε το Χριστό. Η κεφαλή της Εκκλησίας είναι Εκείνος που παρέχει τα διάφορα χαρίσματα στα μέλη του Σώματος. Τα χαρίσματα λοιπόν είναι οι δωρεές του Αγίου Πνεύματος που δίδονται  στους πιστούς μέσω του Χριστού, δίδονται δηλαδή ως δωρεά στους πιστούς κατά την κρίση του Θεού και ανάλογα με την πίστη μας προς Αυτόν. Όποιος έχει καλή θέληση παίρνει περισσότερα. Η καλή θέληση σημαίνει ταυτόχρονα πως ο πιστός κρατάει τον εαυτό του ανοικτό στην αγάπη του Χριστού. Προσφέρεται λοιπόν η δωρεά του Χριστού ανάλογα με τη δίψα, το πόσο ποθεί ο άνθρωπος τη σχέση του με το Θεό.      

Μόνον ο Ιησούς Χριστός ως άνθρωπος είχε όλες τις δωρεές και τα χαρίσματα. Οι πιστοί, τα μέλη του Σώματος της Εκκλησίας λαμβάνουν τα χαρίσματα από την κεφαλή του Σώματος. Και παρά το γεγονός ότι τα χαρίσματα ποικίλουν, εντούτοις δεν καταργούν την ενότητα της Εκκλησίας, αλλά αντιθέτως γίνεται η εφαρμογή της αλληλοβοήθειας και αλληλοπροσφοράς μέσα στο πνεύμα της κοινωνίας, της αγάπης.    Όπως στο ανθρώπινο σώμα υπάρχουν πολλά μέλη, έτσι και στην Εκκλησία υπάρχουν πολλοί άνθρωποι με διάφορα χαρίσματα. Κανένα μέλος του σώματος δεν περισσεύει, είναι όλα απαραίτητα για την αρμονική λειτουργία του. Έτσι και στην Εκκλησία το κάθε μέλος και το κάθε χάρισμα έχει το σκοπό του. Όλα αποσκοπούν στον πνευματικό καταρτισμό και την ενότητα των πιστών. Άλλωστε οι ποικιλία των χαρισμάτων οδηγούν στην αλληλεξάρτηση και στην αλληλοβοήθεια. Κατατροπώνεται ο  εγωισμός και η υπερηφάνεια τα οποία διαλύουν την κοινωνική συνοχή και οδηγεί στην απομόνωση και αποξένωση από τους άλλους και πρωτίστως από τον Θεό.

Όσοι  λοιπόν έχουμε λάβει το μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος είμαστε μέτοχοι της χάριτος, φορείς των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Τα χαρίσματα αυτά είναι πολλά και ποικίλα και τα μοιράζονται σύμφωνα με τα κριτήρια και μέτρα του Θεού. Γι΄ αυτό και ο καθένας μας έχει διαφορετικά χαρίσματα. Η ποικιλία των χαρισμάτων δεν πρέπει να απειλεί την ενότητα της Εκκλησίας, ούτε να προκαλεί γογγυσμούς κατά του Θεού, ούτε και φθόνο κατά των συνανθρώπων μας, που ίσως έλαβαν περισσότερα και μεγαλύτερα χαρίσματα. Ο καθένας με τα δικά του χαρίσματα να συμβάλλει «εις την ενότητα της πίστεως» και να αγωνίζεται να αξιοποιήσει και να αυξήσει τα χαρίσματα που έλαβε, αποβλέποντας στη δόξα του Θεού και στην πνευματική οικοδομή των αδελφών.