Πιστοποιητικά πού ἀπαιτοῦνται γιά τήν ἔκδοση Ἄδειας Γάμου Κυπρίου/ας καί Ἕλληνος ὑπηκόου

Α. Πιστοποιητικά Κυπρίου/ας

  1. Πιστοποιητικό Γεννήσεως.
  2. Δελτίο ταυτότητας.
  3. Πιστοποιητικό Ἐλευθερίας (Γιά τούς πρόσφυγες ἐκδίδεται ἀπό τή Μητρόπολη Κωνσταντίας μέ τήν ὑπογραφή Ὑπεύθυνης Δήλωσης καί μέ τήν παρουσία τοῦ πατέρα ἤ τῆς μητέρας ἤ συγγενικοῦ προσώπου ὡς μάρτυρα).
  4. Βεβαίωση ἐξετάσεων γιά τή Μεσογειακή Ἀναιμία.

Β. Πιστοποιητικά Ἕλληνος ὑπηκόου

  1. Πιστοποιητικό Γεννήσεως.
  2. Δελτίο ταυτότητας.
  3. Πιστοποιητικό Ἐλευθερίας ἀπό τή Μητρόπολη στήν Ἑλλάδα.
  4. Πιστοποιητικό οἰκογενειακῆς κατάστασης ἀπό τό Δῆμο στόν ὁποῖο εἶναι ἐγγεγραμμένος/η.
  5. Βεβαίωση ἐξετάσεων γιά τή Μεσογειακή Ἀναιμία.

Αμοιβαία Συναίνεση (υπογράφεται από τους μέλλοντες να συνάψουν γάμο ενώπιον ιερέα ή στο Γραφείο Αδειών Γάμου) 

Ἐάν πρόκειται γιά δεύτερο ἤ τρίτο γάμο:

Ἀπαιτοῦνται τά πιστοποιητικά Ἐκκλησιαστικοῦ καί Πολιτικοῦ Διαζυγίου.

Γιά τόν Ἕλληνα ὑπήκοο ἀπαιτεῖται τό Πιστοποιητικό Διαζυγίου, ὅπως ἐπίσης νά φαίνεται τόσο ὁ προηγούμενος γάμος ὅσο καί τό διαζύγιο στό Πιστοποιητικό Οἰκογενειακῆς Κατάστασης. 

Γιά περισσότερες πληροφορίες ἀπευθύνεστε στό τηλ. 23 812 454/455