Αρχιερατικό Συλλείτουργο επ΄ευκαιρία της Εορτής του Ιδρυτού και Προστάτου της Εκκλησίας της Κύπρου Αποστόλου Βαρνάβα (11 Ιουνίου 2017)

Sulleitourgo Ap Varnava 2017 (5)

Την Κυριακή, 11 Ιουνίου 2017, επ’ ευκαιρία της εορτής του Αποστόλου Βαρνάβα,  ιδρυτού και προστάτου της Εκκλησίας της Κύπρου, τελέστηκε Αρχιερατικό Συλλείτουργο προϊσταμένου του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου και συλλειτουργούντων των μελών της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα στη Δασούπολη.

Στο συλλείτουργο έλαβαν μέρος ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βόστρων κ. Τιμόθεος (Έξαρχος του Παναγίου Τάφου), οι Πανιερώτατοι Μητροπολίτες Πάφου κ. Γεώργιος, Κιτίου κ. Χρυσόστομος Λεμεσού κ. Αθανάσιος, Κωνσταντίας και Αμμοχώστου κ. Βασίλειος, Κύκκου και Τηλλυρίας κ. Νικηφόρος, Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας και οι Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος.

Το θείο λόγο κήρυξε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος.

************************ 

Ακολουθεί η ομιλία του Επισκόπου Μεσαορίας κ. Γρηγορίου κατά το Συνοδικό Συλλείτουργο:

Λόγος Πανηγυρικὸς κατὰ τὸ Συνοδικὸν Συλλείτουργον

ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Ἐνδόξου καὶ Πανευφήμου Ἀπ. Βαρνάβα

Τοῦ Ἐπισκόπου Μεσαορίας Γρηγορίου

Ἱερὸς Ναὸς Ἀποστόλου Βαρνάβα Δασουπόλεως,  Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πάντων, 11 Ἰουνίου 2017

«Τὸν Ἀπόστολον πάντες ἀνευφημήσωμεν, ὡς αὐτόπτην τοῦ Λόγου καὶ θεῖον κήρυκα, καὶ ἐθνῶν πνευματικόν σαγηνευτήν ὡς ἀληθῶς· ὅτι προσήγαγεν ἡμᾶς, εἰς ἐπίγνωσιν Χριστοῦ, Βαρνάβας ὁ Θεηγόρος, ὁ μέγας ἡμῶν προστάτης, καὶ νῦν πρεσβεύει ἐλεηθῆναι ἡμᾶς»[1].

Μακαριώτατε καὶ Ἁγιώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Νέας Ιουστινιανής καὶ πάσης Κύπρου κ. κ. Χρυσόστομε,

Σεπτὴ τῶν Ἱεραρχῶν  χορεία τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας,

Σεβαστοὶ Πατέρες,

Ἐξοχώτατοι ἄρχοντες,

Λαὲ τοῦ Θεοῦ Περιούσιε,

Ἀναστάσεως ἡμέρα καὶ ἑόρτιος πανήγυρις τῆς μνήμης τῆς φάλαγγας Πάντων τῶν Ἁγίων τῶν, ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ, Θεῷ εὐαρεστησάντων ἡ σημερινὴ Κυριακή.

Ἡ ἐξοχότερη ἐμπειρικὴ ἔκφραση αὐτῆς τῆς χαρᾶς μας εἶναι ἡ σύναξις ἐπὶ τῷ αὐτῷ, τελεταρχούντος τοῦ Παναγίου Πνεύματος. Ἡ ἑνότητα τῆς Πίστεώς μας ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης καὶ ἡ ἐν ἀγάπῃ κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἡ τέλεση τῆς ἀναιμάκτου καὶ λογικῆς λατρείας ἐνώπιον τοῦ Ἑνός Ἀληθινοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, τοῦ ἐν τρισίν προσώποις προσκυνουμένου καὶ ἐν τρισίν ὑποστάσεσιν ἀποκαλυπτομένου. Ὑποδεχθήκαμε τὰ καθαγιασμένα Ἅγια Δῶρα τοῖς ἁγίοις, δηλαδή τὸ ἀναστημένο Σῶμα καὶ Αἷμα τοῦ Κυρίου μας, τὰ προορισμένα εἰς μετάληψιν τῶν ἁγίων, τῶν πιστῶν τῆς Ἐκκλησίας ποὺ ἀγωνίζονται νὰ βιώσουν τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ στὴ ζωή τους, τῶν συνδεδεμένων μὲ τὴν πνευματικὴν ἄμπελον, τὸν Μέγα Ἀρχιερέα καὶ τελειωτήν Ἰησοῦν Χριστόν[2].

Πρωτοκορυφαῖος τῆς σημερινῆς Πανηγύρεως, τῆς ἀναστάσιμης ἐστίασής μας ὁ Ἔνδοξος, ὁ Πανεύφημος, ὁ Μάρτυρας, ὁ Ἀπόστολος Βαρνάβας, «… ἀνὴρ ἀγαθὸς καὶ πλήρης Πνεύματος ῾Αγίου καὶ πίστεως»[3], «τὸ μέγα κλέος τῆς Κύπρου», τὴν ὁποία νῆσο μας ἁγιάζουν ἀνὰ τοὺς αἰῶνες πλῆθος ἱερῶν μορφῶν Ἀποστόλων, Ἱεραρχῶν, Ὁμολογητῶν, Ὁσίων καὶ Μαρτύρων.

Προεξάρχει σήμερα ὁ Πατέρας καὶ Προστάτης πάντων ἡμῶν, «τῶν ἑβδομήκοντα ὁ κορυφαῖος», «ὁ πρῶτος τῶν  Ἀντιοχέων»[4], «τῆς Χριστωνύμου κλήσεως ἀρχιτέκτονας, τῆς Ρώμης ὁ κλεινός εἰσηγητής». Ὁ αὐτόπτης καὶ αὐτήκοος τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ καὶ Υἱοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ὁ ἀληθινός καὶ αὐθεντικὸς πνευματικὸς σαγηνευτὴς τῶν ἐθνῶν καὶ οἰκουμενικός θεῖος κήρυκας τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου.

Ἡ ἀποστολικὴ παράδοσις καὶ χάρις[5], διὰ τοῦ ἱσοστάσιου Μαθητῆ τῶν δώδεκα Ἀποστόλων, προσφέρει περίοπτον θέση ἀνὰ τὴν οἰκουμένην στὴν Παλαίφατον Ἁγιωτάτην Ἐκκλησίαν τῆς Κύπρου. Τὸ πλήρωμα τῶν πιστῶν της ἐξακτινώνει αὐτὴ τὴν ἀποστολικὴ παράδοση, ἔχοντας τὴν ἐπίγνωσιν «ὅτι διὰ πολλῶν θλίψεων δεῖ ἡμᾶς εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ»[6].

Ταυτόχρονα, ἡ παρακαταθήκη αὐτὴ προσφέρει στὰ φωτόμορφα τέκνα τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ὡς συγκροτημένου ἐκκλησιαστικοῦ θεσμοῦ δύο χιλιάδων ἐτῶν ἱστορίας, τὴν εὐχέρεια δυναμικῆς καὶ καρποφόρου διακονίας πρὸς ὠφέλεια καὶ σωτηρία τῆς ἀνθρωπότητας. Μέσα σὲ αὐτὴ τὴν ἱστορική πορεία εἶναι χειροπιαστὰ τὰ τεκμήρια τῆς γενναίας προσφορᾶς καὶ θεμελιώδους παρουσίας τῆς μαρτυρίας τοῦ καθάριου Ὀρθοδόξου φρονήματος τῆς Μίας, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας μέσα στὸν σύγχρονο κόσμο καὶ πρός τοὺς ἐγγύς καὶ πρὸς τοὺς μακράν ἀνὰ τὴν Οἰκουμένην. 

Διαβάστε ολόκληρη την ομιλία εδώ…

φώτο Γραφείο Ενημερώσεως και Επικοινωνίας

Εκκλησία Κύπρου